دپارتمان حقوقی

با توجه به پیچیدگی ها و مسایل و مشکلات عدیده زندگی روزمره و لزوم طرح و پیگیری صحیح و تخصصی دعاوی حقوقی ، با لحاظ کثرت مراجعه به محاکم دادگستری و اوقات رسیدگی طولانی دادگاهها به لحاظ حجم وسیع پرونده ها و تخصصی بودن امور حقوقی ، وکلای همراه ثبت با پیگیری متعهدانه پرونده های مطرح شده ، با تکیه بر توانمندی علمی و اجرایی در کلیه امور حقوقی و کیفری اعم از تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی و نظارت بر قراردادها ، وصول مطالبات ، دعاوی خانوادگی ، دعاوی ملکی ، امور داوری و … با تکنیک ها ی حقوقی خاص و نزدیکترین راه حل و کم هزینه ترین مراحل رسیدگی آماده ارائه خدمات می باشند.