ثبت شرکت سهامی خاص

یکی از انواع شرکت ها که متقاضی ثبت آن زیاد می باشد، شرکت سهامی خاص می باشد . برای ثبت شرکت سهامی خاص حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس اصلی نیاز می باشد.