خدمات بین المللی

خدمات بین المللی  به خدماتی اطلاق می شود که خارج از یک کشور صوررت می پذیرد و شامل حداقل دو کشور در عرصه بین المللی است .

 

خدمات بین المللی همراه ثبت شامل :